Vedtægter

§1 - Det er foreningens formål at virke fremmende for kendskab til numismatik.

§2 - Numismatisk interesserede kan optages som medlemmer.
Kontigentet erlægges ved indmeldelsen og fornyes senest 31. december.

§3 - Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 medlemmer er på valg i år med lige endetal, den øvrige bestyrelse i år med ulige endetal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der vælges:

  • 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§4 - Ordinær generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:

  1.   Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest dagen den 15. januar.

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal. Andre forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal.

§5 - Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§6 - Varslingsfrist for alle arrangementer er en uge.

§7 - Foreningen holder auktioner over numismatika, som er modtaget fra medlemmer, eller som foreningen har skaffet til formålet.

§8 - vis foreningen må ophæves, skal en generalforsamling tage stilling til, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

                   Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, den 11. marts 1980

§9 - Familieabonnement, hvor ægtefælle, samlever samt børn fra samme hustand, kan indgå på samme medlemsnummer for 100 kr. i kontingent. Der vil kun blive tilsendt 1 mødeindkaldelse pr. husstand, samt kun én stemme pr. husstand til generalforsamlingen.

                     §9. vedtaget på generalforsamlingen februar 2005.

                     §2. ændret på generalforsamlingen 2011.