§1.              Det er foreningens formål at virke fremmende for kendskab til numismatik.

§2.              Numismatisk interesserede kan optages som medlemmer.
Kontigentet erlægges ved indmeldelsen og fornyes senest 31. december.

§3.              Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 medlemmer er på valg i år med lige endetal, den øvrige bestyrelse i år med ulige endetal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges:
2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§4.              Ordinær generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:
                                    1. Valg af dirigent
                                    2. Formandens beretning
                                    3. Aflæggelse af regnskab
                                    4. Valg
                                    5. Fastsættelse af kontingent
                                    6. Indkomne forslag
                                    7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest dagen den 15. januar.

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal. Andre forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal.

§5.              Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§6.              Varslingsfrist for alle arrangementer er en uge.

§7.              Foreningen holder auktioner over numismatika, som er modtaget fra medlemmer, eller som foreningen har skaffet til formålet.

§8.              Hvis foreningen må ophæves, skal en generalforsamling tage stilling til, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

                   Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, den 11. marts 1980

§9.              Familieabonnement, hvor ægtefælle, samlever samt børn fra samme hustand, kan indgå på samme medlemsnummer for 100 kr. i kontingent. Der vil kun blive tilsendt 1 mødeindkaldelse pr. husstand, samt kun én stemme pr. husstand til generalforsamlingen.

                     §9. vedtaget på generalforsamlingen februar 2005.

                     §2. ændret på generalforsamlingen 2011.